Skip to content →

Projekt címe: Digitális környezet megteremtése a Hit Gyülekezete oktatási-nevelési intézményeiben (EFOP-3.2.3-17-2017-00046)

Projekt címe: Digitális környezet megteremtése a Hit Gyülekezete oktatási-nevelési intézményeiben (EFOP-3.2.3-17-2017-00046)

Kedvezményezett: Hit Gyülekezete (1103 Budapest, Gyömrői út 69.)
A projekt megvalósítási időszaka: 2018.02.01. – 2021.06.15.
A projekt elszámolható összköltsége: 84 564 338 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A fejlesztéssel érintett ingatlanok (megvalósítási helyszínek):

 • II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 2-8.
 • Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda, 4030 Debrecen, Diószegi út 21.
 • Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, 7630 Pécs, Közraktár utca 1.

A projekt műszaki tartalma:

A digitális környezet megteremtése az oktatásban legalább annyira fontos, mint az új technológiák más területeken való alkalmazása, hiszen az oktatás alapja a gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatoknak is. A nevelés tudomány és egyéb oktatási-nevelési szakterületek fejlődésével, az ismeretek bővülésével egyes pedagógiai módszerek elavulttá váltak. A diákokban és a pedagógusokban is megjelent az igény a gyakorlat változtatására.

A projekt során a Hit Gyülekezete által fenntartott, projektbe bevont három intézményben kerülnének bevezetésre új digitális módszertanok. Az előkészítés során az intézmények Digitális Fejlesztési Terveket fogalmaztak meg, amelyben a helyzetértékelésen alapulva új pedagógiai célokat tűztek ki a felhíváshoz és a hazai stratégiai célokhoz igazodva. A terv elkészítésébe, a megvalósítás tervezési folyamatába a pedagógusi célcsoport is bevonásra került. A fejlesztendő és/vagy tovább erősítendő tanulói, tantárgyi kompetenciaterületekhez a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által kínált digitális módszertani csomagokból választottak.

A projekt céljainak eléréséhez szükséges tevékenységek ütemezése igazodik a feladatok egymásra épüléséhez (pl. a digitális módszertannal támogatott tanórákat megelőzően tervezett a képzések elvégzése), és a tanévek felépítéséhez is. A betervezett tevékenységek hozzájárulnak a fejlesztési célok eléréséhez.

A megvalósítás időszakára tervezett szakmai tevékenységek között szerepelnek az alábbiak:

 • a pedagógusok akkreditált képzésének megvalósítása (a választott módszertani csomagokhoz illeszkedően)
 • közbeszerzési eljárás keretében digitális eszközök beszerzése
 • digitális módszertannal támogatott tanórák tartása
 • oktatási és tananyagok, oktatási segédanyagok fejlesztése
 • pilot program implementációját támogató események, rendezvények
 • kampányok és egyéb kommunikációs tevékenységek
 • kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása
 • projektmenedzsment tagok és egyéb szakmai szereplők kiválasztása
 • horizontális követelmények megvalósítása (esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése)

Az intézmények szorosan együttműködnek egymással, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központtal, a Nemzeti Köznevelési Portál tartalmi fejlesztéséért felelős szervezettel, és az EFOP-3.1.2-16 program kedvezményezett konzorciumvezetőjével.

A megvalósítás sikeressége érdekében projektcélok és számszerűsíthető eredmények kerültek megfogalmazásra, amelyek teljesítése/elérése újabb hatásokat hozhat létre.

Bevonásra kerülnek projektmenedzser és pénzügyi vezető (együttesen projektmenedzsment tagok), szakmai vezető, intézményenként egy-egy pedagógiai módszertani asszisztens és egy rendszergazda, akik több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Ezen kívül olyan egyéb külső szakmai szereplők kerülnek bevonásra, amelyek által elvégzendő feladatokra nem jogosult sem a fenntartó, sem az intézmények (pl. felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó), vagy a megfelelő szakmaiságot kívánták elérni. (pl. külső előadók a rendezvényeken).

Az előkészítés, tervezés során lehetséges kockázatok kerültek megállapításra, amelyekre kezelési javaslatokat állítottak össze.

Hasonlóan megvizsgálásra került a projekt fenntarthatósága, amelyből láthatóvá vált, hogy hosszú távú hasznosulása várható, valamint érvényesülnek az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok.

Mindhárom intézmény által bevonásra kerülnek fogyatékossággal élő, hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, SNI, BTM tanulók, akik aránya helyenként magas értéket mutat (42,1%).

A 2013. január 1. utáni európai uniós forrásból támogatott projektek egyike sem irányult a jelen projekttel azonos fejlesztési célra, ezáltal jelen támogatási kérelem fejlesztési tevékenységei jól lehatárolhatók. Illeszkedve a felhíváshoz és hazai stratégiákhoz fejleszti a tanulók kulcskompetenciáit, kiemelten hozzájárulva a fenntartható digitális írástudás növekedéséhez.

Projekttel kapcsolatos további információk:
Papp János projektmenedzser
e-mail: bethlen.gazdasagi@gmail.com

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.